Arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere skal samarbejde om virksomhedens arbejdsmiljø.

I virksomheder med 1-9 ansatte er der ikke pligt til at oprette arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsgiveren skal dog sørge for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed sker ved direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, arbejdsledere og de øvrige ansatte.

I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, der består af en eller flere arbejdsledere, og en eller flere, valgte arbejdsmiljørepræsentanter. På virksomheder med 10-34 ansatte varetager arbejdsmiljøorganisationen både de daglige og de overordnede opgaver.

I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, som består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg. På virksomheder med 35 eller flere ansatte varetager arbejdsmiljøudvalget de overordnede opgaver med at planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø. Det daglige arbejde varetages af arbejdsmiljøgrupperne.

En arbejdsmiljøorganisation består som minimum af:

 • en arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt af medarbejderne
 • en arbejdsleder, der er udpeget af ledelsen (arbejdsgiveren)

Der skal være mindst lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter, som arbejdsledere i AMO. Den udpegede arbejdsleder og den valgte arbejdsmiljørepræsentant skal inden for 3 måneder have gennemgået den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse af tre dages varighed.

 

  1 – 9 ansatte 10 – 34 ansatte 35 og flere ansatte
Arbejdsmiljøorganisation (AMO) Nej Ja, i et niveau Ja, i to niveauer
Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse Nej Ja Ja
Supplerende arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceplan Nej Ja Ja
Årlig arbejdsmiljødrøftelse Ja Ja Ja
Arbejdspladsvurdering (APV) Ja Ja Ja
Overordnede arbejdsmiljøopgaver Ja Ja, Arbejdsmiljøorganisationen Ja, Arbejdsmiljøudvalget
Daglige arbejdsmiljøopgaver Ja Ja, Arbejdsmiljøorganisationen Ja, Arbejdsmiljøudvalget

 

Opgaverne i arbejdsmiljøudvalget består bl.a. i:

 • At gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • At kontrollere arbejsmiljøarbejdet og orientere arbejdsmiljøgrupperne om det.
 • At deltage i udarbejdelsen af virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV)
 • At deltage i fastsættelse af AMO's størrelse.
 • At rådgive arbejdsgiveren om løsning af arbejdsmiljøspørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø kan integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.
 • At Udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden en gang om året.
 • At opstille principper for oplæring og instruktion.
 • At sørge for, at der bliver udarbejdet en plan over AMO’s opbygning med oplysning om medlemmer og sørge for, at de ansatte kender planen.

Opgaverne i arbejdsmiljøgrupperne består bl.a. i:

 • At planlægge og deltage i aktiviteter, der skal beskytte de ansatte og forebygge risici.
 • At deltage i planlægning af arbejdsmiljøarbejdet og deltage i APV-arbejdet.
 • At kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
 • At kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion.
 • At påvirke til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed.
 • At være kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget.
 • At forelægge arbejdsmiljøproblemer for arbejdsmiljøudvalget, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for virksomheden.

 

Der gælder særlige regler for bygge- og anlægsarbejde. Her skal der være en arbejdsmiljøorganisation, når fem eller flere ansatte arbejder for samme arbejdsgiver på udearbejdsstedet (f.eks. byggepladsen) og arbejdet foregår i en periode på mindst 14 dage.