Disse betingelser er gyldige fra 3. april 2018 og erstatter alle tidligere versioner.

1. Accept af abonnementsvilkår

Nærværende abonnementsvilkår (herefter "Vilkår") tiltrædes ved at afkrydse "Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår" på kontosiden  eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf. Abonnementet gælder mellem APVKVIK ApS (CVR-nummer 3024 4672), Kanonbådsvej 4A, 1437 København K (herefter "APVKVIK") og kunden (herefter "Kunden"). Hvis Kunden er en juridisk person accepteres disse vilkår på vegne af Kunden.

Vores abonnementer og ydelser tilbydes udelukkende til erhvervskunder.

2. Anvendelsesområde

Forretningsbetingelserne er gældende for enhver løsning, som kunden abonnerer på hos APVKVIK. Enhver afvigelse fra betingelserne skal være skriftlig accepteret af APVKVIK for at være gyldige. Løsninger som kunden har valgt at teste i en prøveperiode, er også underlagt de generelle forretningsbetingelser.

3. Abonnementets varighed og fakturering

Abonnementet træder i kraft ved bestilling og tegnes for et tre måneder eller et år af gangen med ophør som beskrevet nedenfor.

Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen abonnementsperioden. Herefter faktureres forud.

4. Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementet giver brugsret til spørgeskemasystemet APVKVIK og valgte tillægsmoduler (herefter ”Applikationen”).

Anvendelse af abonnementet gælder for den juridiske enhed, der har oprettet abonnementet. Abonnementet må ikke benyttes af eller til databehandling for andre.

5. Betalingsbetingelser og fakturering

Abonnementer forudbetales. Løbende abonnement faktureres 14 dage før start på næste periode med betalingsfrist på 14 dage. Første abonnementsbetaling er altid netto kontant. 

Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes første rykker uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, lukker APVKVIK for kundens adgang til Applikationen. 

Adgangen til Applikationen kan åbnes igen efter modtaget abonnementsbetaling, medmindre APVKVIK forinden har ophævet aftalen.

Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendes pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail-adresse eller på tilsvarende elektronisk måde.

6. Abonnementets ophør

Kunden kan ved at sende en e-mail til info@apvkvik.dk gyldigt opsige abonnementet til udgangen af en faktureringsperiode.

Aftalen kan ikke opsiges for en allerede tegnet abonnementsperiode. Opsiges abonnementet ikke, betragtes det som forlænget med en yderligere periode.

Benytter Kunden Applikationen i strid med aftalen, herunder Vilkårene, eller på anden måde, som må anses som retsstridig, er APVKVIK berettiget til at ophæve aftalen uden varsel.

7. Kundens data

Kunden er dataansvarlig for så vidt angår eventuelle personoplysninger Kunden uploader og behandler i Applikationen. Kunden ejer og frit kan disponere over egne data i Applikationen og har  fri adgang til at eksportere alle kartoteker, data mv. via Applikationens eksportfunktion inden abonnementets ophør.

Kundens data slettes tidligst 30 dage efter abonnementets ophør, og APVKVIK har ingen pligt til at opbevare data efter dette tidspunkt.

De informationer Kunden indtaster og opsamler i Applikationen eller på anden vis deler med os behandles fortroligt og bliver ikke videregivet til tredjemand, medmindre vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende. 

Data i Applikationen kan dog bruges i statistisk øjemed samt til levering af visse funktioner, naturligvis uden at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer. 

APVKVIKs privatlivspolitik er tillige gældende for Kundens brug af Applikationen og Websites.

8. Driftsstabilitet

APVKVIK tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for APVKVIKs kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på modemudstyr, ADSL-forbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende.

APVKVIK tilstræber i alle tilfælde at genskabe normal drift hurtigst muligt.

9. Forebyggende vedligeholdelse

For at yde den bedst mulige service er det nødvendigt periodisk at udbygge/udskifte teknisk udstyr og at foretage softwareopdateringer mv.

I den forbindelse kan det være nødvendigt midlertidigt at afbryde adgangen til Applikationen. Sådanne afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden.

APVKVIK er uden ansvar for afbrydelser i tidsrummet kl. 21.00-06.00. Uden for dette tidsrum, er APVKVIK uden ansvar for afbrydelser, forudsat de er varslet forinden.

10. Ændringer

APVKVIK Aps er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen.

11. Prisstigninger

De til enhver tid gældende priser kan findes på APVKVIK's hjemmeside og kan ændres med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper og tillægsmoduler. Alle priser er ekskl. moms.

12. Rettigheder

Applikationen er ophavsretligt beskyttet og tilhører fuldt og helt APVKVIK. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes APVKVIK, medmindre andet skriftligt er aftalt.

13. APVKVIK’s ansvar

APVKVIK er med de begrænsninger, der fremgår nedenfor, ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab.

APVKVIK kan ikke holdes ansvarlig for tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

APVKVIK er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, og ansvaret er beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maks. kr. 10.000.

14. Tavshedspligt og datasikkerhed

APVKVIK behandler alene Kundens data efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål.

APVKVIK har tavshedspligt om alle informationer, APVKVIK måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre dette sker efter accept fra Kunden. For så vidt angår APVKVIK's behandling af personoplysninger henvises til Privacy Policy.

APVKVIK har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

15. Tvister

Enhver tvist, der udspringer af aftalen, skal anlægges ved Byretten i København som første instans og behandles efter dansk ret.