OM KRAV TIL APV UNDERSØGELSER

OM ABONNEMENT HOS APVKVIK

 

OM KRAV TIL APV UNDERSØGELSER

Hvilke krav stilles der til APV undersøgelser?

Arbejdsmiljøloven stiller ikke krav om hvordan en APV skal gennemføres, eller hvilke spørgsmål, der skal stilles. Virksomheden har pligt til at stille de spørgsmål ,der er ”relevante på den pågældende virksomhed for at afdække eventuelle arbejdsmiljøproblemer og dokumentere, hvilke tiltag der tages for at rette op på eventuelle problemer”.

APV kan i princippet gennemføres på stykke A4 papir, der hænges på et lettilgængeligt sted i virksomheden. Arbejdstilsynet kan dog, hvis de finder spørgsmålene utilstrækkelige, stille specifikke krav om indholdet,  – og kan på den baggrund give et påbud – men formalia er i orden hvis man kan vise, at ”noget er gjort”.

Det skal bemærkes, at virksomheden ikke behøver at udføre en spørgeskemaundersøgelse. Man kan også bruge den "dialog baserede tilgang", hvor medarbejderne samles i mindre grupper for at diskuterer arbejdsmiljøets tilstand. Konklusionerne fra et sådant møde skal kunne dokumenteres samt evt. beslutninger skal udmøndtes i handling. Er man mere end et par mand i virksomheden, er det en fordel at bruge et dedikeret system til at holde styr på handslingsplanerne.

Læs mere om APV og lovgivning eller hvad en APV skabelon bør indeholde

Skal vi udarbejde en APV på min arbejdsplads, selvom vi kun er 3 personer?

Ja, på alle arbejdspladser hvor der er en eller flere ansatte, skal der udarbejdes en APV. Også hvis den ene ansatte kun arbejder deltid.

Vi anbetaler dog normalt ikke et abonnement til virksomheder med mindre en 8 medarbejdere. Her er det lettere blot at printe et skema på papir og få kollegerne til at udfylde dette i frokostpausen. 

Skal man gemme de gamle APV undersøgelser?

Man skal kunne dokumentere at man har kortlagt og håndteret de arbejdsmiljøproblemer, virksomhedens ansatte har påpeget – det er ikke et krav, at de gamle APV'er gemmes, hvis man på anden vis kan dokumentere, hvad der er gjort.

Skal en APV indeholde bestemte spørgsmål?

Nej, virksomheden bestemmer selv spørgsmål, formuleringer, antal og rækkefølge af spørgsmålene – Arbejdstilsynet vil gennem interviews og gennemgang på virksomheden, sikre sig at alle de relevante arbejdsmiljøforhold er blevet kortlagt på en måde, så de problemer virksomhedens medarbejdere vil påpege, er blevet identificeret og adresseret.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en række branchespecifikke APV check-lister. Disse lister er udgangspunkt for APVKVIKs branchespecifikke APV skabeloner

APV - hvor ofte?

En APV undersøgelse skal laves mindst hver tredje år samt i forbindelse med væsentlige ændringer på arbejdspladsen. Væsentlige ændringer er fx:

  • Ombygning, nybygning eller flytning af arbejdspladsen 
  • Omorganisering, f.eks. en fusion 
  • Nedskæringer 

Fra oktober 2010 skal hver virksomhed evaluere arbejdsmiljøet en gang om året. Dansk Erhverv anbefaler at benytte en årlig APV undersøgelse, som udgangspunkt for den årlige evaluering af arbejdsmiljøet.

Prøv vores online APV undersøgelse - det er gratis at prøve  og nemmere end du tror

Skal der også laves APV for ledelsen, og for de kollegaer som arbejder med rengøring eller i køkkenet?

Ja, der skal laves APV for alle ansatte. I skal være opmærksomme på, at de spørgsmål I bruger i forbindelse med kortlægning skal være tilpasset de arbejdsopgaver, der er de forskellige steder - f.eks. er det vigtigt også at spørge til brug af kemikalier i forbindelse med køkken-, og rengøringsarbejde. 

Får jeg en bøde fra AT, hvis jeg ikke har lavet en APV?

Nej, du får ikke en bøde ved en manglede APV, men du får et påbud om, at virksomheden skal udarbejde en. 

Konsekvens af manglende APV er ganske ofte, at yderligere regler på området også er overtrådt, så gives der bøde. Hvis din virksomhed vurderes, at have arbejdsmiljøproblemer vil din virksomhed få hyppigere besøg af Arbejdstilsynet.

OM ABONNEMENT HOS APVKVIK

Hvorfor skal jeg betale et abonnement hos jer?

Et betalt abonnement sikrer dine data løbende, og at du altid kan gennemføre en ny digital APV, når behovet er der – uden at skulle bruge en masse kostbar tid på oprettelse og tilretninger efterhånden som virksomheden vokser. Du kan bruge præcis den samme undersøgelse, og dermed også se, om der er sket ændringer i tilfredshed eller problemer med arbejdsmiljøet på virksomheden

Du kan løbende bruge medarbejder portalen til at synliggøre, og præsentere, den samlede arbejdsmiljøindsats i virksomheden. Medarbejdere kan se dokumentation og resultater fra fx undersøgelser, og ledelsen kan orientere sig om fremdrift på handlingsplaner, og fx se statistikker i lukkede fora.

Og så har du et sted, hvor du kan opbevare al dokumentation om arbejdsmiljøet i virksomheden. Hvis myndigheder eller Arbejdstilsynet kommer forbi, kan du til enhver tid nemt dokumentere jeres indsats.

Hvor lang tid binder jeg mig?

Vores normal abonnementsperiode er tre måneder. Du binder dig aldrig længere end abonnementsperioden og kan opsige ved udløb. I praksis sender vi en faktura 14 dage før start på den næste periode. Betaler du ikke denne faktura ophører dit abonnement. 

 

Tager undersøgelsen højde for alle Arbejdstilsynets krav?

APVKVIK er en spørgsmålsdatabase, der indeholder spørgsmål fra Arbejdstilsynets checklister – opdelt i over 75 branchespecifikke løsninger. Spørgsmålene er organiseret og formuleret, så det både er nemt at besvare undersøgelsen og det er muligt at give nuancerede svar.

De branchespecifikke løsninger sikrer, at APV undersøgelsen kommer rundt i alle hjørner – så medarbejderne får mulighed for at gøre opmærksom på problemer eller bekymringer, de måtte have. APVKVIK kan dog ikke garantere at alle forhold i de enkelte virksomheder belyses – da der kan være unikke forhold i hver enkelt virksomhed.

Kan systemet bruges til at lave handlingsplaner med?

APVKVIK er bygget op, så systemet udarbejder statistik, og grafisk præsenterer de identificerede indsatsområder. Derefter er det let i systemet at beskrive problem, årsag og en løsning/handlingsplan. Der er i systemet en huske-funktion, som minder den ansvarlige om, at en handlingsplan er igangværende og skal håndteres.

Kræver systemet en arbejdsmiljøorganisation?

Nej, APVKVIK kan bruges i alle typer virksomheder – men henvender sig især til de virksomheder, der har en høj grad af ensartede arbejdspladser, og derfor kan benytte sig med en standard løsning. Virksomheder med komplekse strukturer og egen miljøorganisation køber normalt den opgraderede version APVKVIK PLUS eller APV PRO.

Kan systemet bruges til at kommunikere med medarbejderne?

APVKVIK har en portal, hvor den APV-ansvarlige kan kommunikere resultaterne af undersøgelsen og de oprettede handlingsplaner til alle virksomhedens medarbejdere – let og hurtigt.

Derved undgår I - når Arbejdstilsynet kommer på besøg - at enkelte medarbejdere ikke kan huske om/hvornår der senest er gennemført en APV undersøgelse – det ligger altid tilgængeligt på virksomhedens ”egen” APVKVIK portal (hjemmeside).

Skal APVKVIK lægges ind på virksomhedens IT-system?

Nej, APVKVIK er en hostet løsning der ligger på en central computer hos et professionelt web-hotel. På denne måde undgår vi problemer med firewalls, virusbeskyttelse og generende ”nede-tider”. Virksomheden får sine egne APV hjemmesider – en til administrator (med password beskyttelse) og til at gennemføre spørgeundersøgelserne på.

Hos APVKVIK er hele APV systemet online, dvs. systemet er 'webbaseret', og alt hvad der kræves er en moderne webbrowser som Microsoft Explorer eller Firefox. Ingen download eller installation er nødvendig, og systemet virker uanset om du bruger Apple, Windows eller Unix.

Du behøver ikke at installere nogen cd'er, downloade noget software, eller bekymre dig om opgraderinger. Hvis du bruger en online bank eller web-baseret e-mail-program som Gmail, Hotmail eller Yahoo Mail har du allerede brugt web-baseret software før.

Kan jeg selv bestemme, hvordan jeg vil lave min APV?

Ja, der er stadig metodefrihed i arbejdet med APV, og virksomheden skal ikke have godkendt proceduren og gennemførelsen af Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet skal derimod føre tilsyn og være med til at sikre, at arbejde faktisk udføres. Tilsynet kan ikke umiddelbart give bøder for manglende APV, men derimod kan der gives bøder for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Risikoen for dette kan netop minimeres med fokuseret brug af APV undersøgelser og handlingsplaner.

Køber man systemet til en enkelt undersøgelse?

Et betalt abonnement gælder for en forudbetalt periode, og kan bruges så ofte, det er nødvendigt, så længe abonnementet er aktivt.

Findes APV skemaerne på engelsk?

Ja, alle vores skemaer er lavet på dansk og oversat til engelsk, tysk, litauisk, polsk, rumænsk, russisk og svensk.