APV FAQ

Ofte stillede APV spørgsmål

Hvad koster APVKVIK?

Du kan lave en komplet, lovpligtig APV for op til 25 medarbejdere for 4.200kr. I APVKVIK pakken er indkluderet fuld support og et års abonnement så du altid kan dokumentere jeres indsats.

Hvis I er mere end 25 ansatte, kan du med fordel vælge en PLUS pakke fra Oshure som dækker op til 75 medarbejdere for 8.820kr. Her får du ydermere også muligheden for at gennemføre sikkerhedsrunderinger og tjeklister med i købet.

Oshure tilbyder også andre pakker og abonnementer indenfor APV, kemikaliehåndtering, sikkerhedsrunderinger, indberetninger af nærved-ulykker og meget andet.

Hvilke krav stilles der til APV undersøgelser?

Arbejdsmiljøloven stiller ikke krav om hvordan en APV skal gennemføres, eller hvilke spørgsmål, der skal stilles. Virksomheden har pligt til at stille de spørgsmål ,der er ”relevante på den pågældende virksomhed for at afdække eventuelle arbejdsmiljøproblemer og dokumentere, hvilke tiltag der tages for at rette op på eventuelle problemer”.

APV kan i princippet gennemføres på stykke A4 papir, der hænges på et lettilgængeligt sted i virksomheden. Arbejdstilsynet kan dog, hvis de finder spørgsmålene utilstrækkelige, stille specifikke krav om indholdet, – og kan på den baggrund give et påbud – men formalia er i orden hvis man kan vise, at ”noget er gjort”.

Det skal bemærkes, at virksomheden ikke behøver at udføre en spørgeskemaundersøgelse. Man kan også bruge den “dialog baserede tilgang”, hvor medarbejderne samles i mindre grupper for at diskuterer arbejdsmiljøets tilstand. Konklusionerne fra et sådant møde skal kunne dokumenteres samt evt. beslutninger skal udmøndtes i handling. Er man mere end et par mand i virksomheden, er det en fordel at bruge et dedikeret system til at holde styr på handslingsplanerne.

Læs mere om APV og lovgivning, eller hvad en APV skabelon bør indeholde herunder.

Skal vi udarbejde en APV på min arbejdsplads, selvom vi kun er 3 personer?

Ja, på alle arbejdspladser hvor der er en eller flere ansatte, skal der udarbejdes en APV. Også hvis den ene ansatte kun arbejder deltid.

Vi anbetaler dog normalt ikke et abonnement til virksomheder med mindre en 8 medarbejdere. Her er det lettere blot at printe et skema på papir og få kollegerne til at udfylde dette i frokostpausen.

Skal man gemme de gamle APV undersøgelser?

Man skal kunne dokumentere at man har kortlagt og håndteret de arbejdsmiljøproblemer, virksomhedens ansatte har påpeget – det er ikke et krav, at de gamle APV’er gemmes, hvis man på anden vis kan dokumentere, hvad der er gjort.

Skal en APV indeholde bestemte spørgsmål?

Nej, virksomheden bestemmer selv spørgsmål, formuleringer, antal og rækkefølge af spørgsmålene – Arbejdstilsynet vil gennem interviews og gennemgang på virksomheden, sikre sig at alle de relevante arbejdsmiljøforhold er blevet kortlagt på en måde, så de problemer virksomhedens medarbejdere vil påpege, er blevet identificeret og adresseret.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en række branchespecifikke APV check-lister. Disse lister er udgangspunkt for Oshures branchespecifikke APV skabeloner.

APV undersøgelsen bør udarbejdes af arbejdsmiljøgruppen, og skal omfatte både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt sygefravær.

Oshures færdige APV skabeloner indeholder spørgsmål fra nedenstående kategorier (afhængig af branche):

Risiko for ulykker og ulykkesforebyggelse

 • Ulykker generelt (fx værnemidler)
 • Transport og færden (fx adgangsveje)
 • Nedstyrtningsfare (fx rækværk eller høje placeringer)
 • Maskiner (fx utilsigtet start)
 • Værktøj og tekniske hjælpemidler (fx skarpe genstande)
 • Andre ulykkesfarer (fx brand, forgiftning og eksplosion)

Fysiske forhold

 • Indeklima (fx skimmelsvamp eller luftkvalitet)
 • Akustik og støj (fx høreværn og rumklang)
 • Temperatur og træk (fx kuldestråling)
 • Legepladssikkerhed (fx BUPL og FOAs anbefalinger)
 • Lys (fx blænding fra lamper og dagslys ift skærmarbejde)
 • Teknisk udstyr (fx brugervenlighed og support)
 • Rengøring (fx støvgener eller mikroorganismer)
 • Kemisk og biologisk arbejdsmiljø (fx farlige stoffer og hud belastning)

Ergonomiske forhold

 • Skub, løft og træk (fx tungt værktøj)
 • Arbejdsstillinger (fx knæ belastninger og rækkeafstand)
 • Vibrationer (fx roterende værktøj)
 • Rygsmerter (fx ubekvemme arbejdsstillinger)
 • Ensidigt gentaget arbejde (fx højt tempo)

Trivsel og helbred

 • Arbejds- og tidspres (fx arbejdsmængde og hastighed)
 • Indflydelse på eget arbejde (fx pauser)
 • Ensformigt arbejde
 • Kolleger og ledelse (fx opbakning og støtte)
 • Konflikter, mobning og seksuel chikane
 • Traumatiske hændelser (fx trusler)
 • Skifteholdsarbejde (fx mod-urs-turnus)
 • Information (fx forudsigelighed og varsel om ændringer)
 • Udviklingsmuligheder (fx lære nyt)
 • Angst (fx indre uro)
 • Belønning
 • Rolleklarhed og tillid
 • Ledelseskvalitet, retfærdighed og respekt
 • Arbejde-familie konflikt
 • Stress og udbrændthed

Gravides arbejdsmiljø (fx nødvendige hensyn)

Unges arbejdsmiljø (fx arbejdstid og vold)

Sygefravær (fx tilgængelig statistik)

Rygepolitik

 

APV - hvor ofte?

En komplet APV skal gennemføres mindst hver tredje år samt i forbindelse med væsentlige ændringer på arbejdspladsen.

Væsentlige ændringer er fx:

 • Ombygning, nybygning eller flytning af arbejdspladsen
 • Omorganisering, f.eks. en fusion
 • Nedskæringer

Fra oktober 2010 skal hver virksomhed evaluere arbejdsmiljøet en gang om året. Dansk Erhverv anbefaler at benytte en årlig APV undersøgelse, som udgangspunkt for den årlige evaluering af arbejdsmiljøet.

Skal der også laves APV for ledelsen, og for de kollegaer som arbejder med rengøring eller i køkkenet?

Ja, der skal laves APV for alle ansatte. I skal være opmærksomme på, at de spørgsmål I bruger i forbindelse med kortlægning skal være tilpasset de arbejdsopgaver, der er de forskellige steder – f.eks. er det vigtigt også at spørge til brug af kemikalier i forbindelse med køkken-, og rengøringsarbejde.

Får jeg en bøde fra AT, hvis jeg ikke har lavet en APV?

Nej, du får ikke en bøde ved en manglede APV, men du får et påbud om, at virksomheden skal udarbejde en.

Konsekvens af manglende APV er ganske ofte, at yderligere regler på området også er overtrådt, så gives der bøde. Hvis din virksomhed vurderes, at have arbejdsmiljøproblemer vil din virksomhed få hyppigere besøg af Arbejdstilsynet.

Kan jeg selv bestemme, hvordan jeg vil lave min APV?

Ja, der er stadig metodefrihed i arbejdet med APV, og virksomheden skal ikke have godkendt proceduren og gennemførelsen af Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet skal derimod føre tilsyn og være med til at sikre, at arbejde faktisk udføres. Tilsynet kan ikke umiddelbart give bøder for manglende APV, men derimod kan der gives bøder for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Risikoen for dette kan netop minimeres med fokuseret brug af APV undersøgelser og APV handlingsplaner.

Tager undersøgelsen højde for alle Arbejdstilsynets krav?

Oshure har en spørgsmålsdatabase, der indeholder spørgsmål fra Arbejdstilsynets nye og gamle checklister – opdelt i over 75 branchespecifikke løsninger. Spørgsmålene er organiseret og formuleret, så det både er nemt at besvare undersøgelsen og det er muligt at give nuancerede svar.

De branchespecifikke løsninger sikrer, at APV undersøgelsen kommer rundt i alle hjørner – så medarbejderne får mulighed for at gøre opmærksom på problemer eller bekymringer, de måtte have.

Oshure kan dog ikke garantere at alle forhold i de enkelte virksomheder belyses – da der kan være unikke forhold i hver enkelt virksomhed.

Køber man systemet til en enkelt APV undersøgelse?

Et betalt abonnement gælder for en forudbetalt periode, og undersøgelser kan gennemføres så ofte, det er nødvendigt, og så længe abonnementet er aktivt.

Findes APV skemaerne på engelsk?

Ja, alle vores skemaer er lavet på dansk og oversat professionelt til engelsk. Mange skabeloner findes desuden også på tysk, litauisk, polsk, rumænsk, russisk og svensk.

Hvad bør en APV undersøgelse indeholde?

APV undersøgelsen bør udarbejdes af arbejdsmiljøgruppen, og skal omfatte både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt sygefravær.

Oshures færdige APV skabeloner indeholder spørgsmål fra nedenstående kategorier (afhængig af branche):

Risiko for ulykker og ulykkesforebyggelse

 • Ulykker generelt (fx værnemidler)
 • Transport og færden (fx adgangsveje)
 • Nedstyrtningsfare (fx rækværk eller høje placeringer)
 • Maskiner (fx utilsigtet start)
 • Værktøj og tekniske hjælpemidler (fx skarpe genstande)
 • Andre ulykkesfarer (fx brand, forgiftning og eksplosion)

Fysiske forhold

 • Indeklima (fx skimmelsvamp eller luftkvalitet)
 • Akustik og støj (fx høreværn og rumklang)
 • Temperatur og træk (fx kuldestråling)
 • Legepladssikkerhed (fx BUPL og FOAs anbefalinger)
 • Lys (fx blænding fra lamper og dagslys ift skærmarbejde)
 • Teknisk udstyr (fx brugervenlighed og support)
 • Rengøring (fx støvgener eller mikroorganismer)
 • Kemisk og biologisk arbejdsmiljø (fx farlige stoffer og hud belastning)

Ergonomiske forhold

 • Skub, løft og træk (fx tungt værktøj)
 • Arbejdsstillinger (fx knæ belastninger og rækkeafstand)
 • Vibrationer (fx roterende værktøj)
 • Rygsmerter (fx ubekvemme arbejdsstillinger)
 • Ensidigt gentaget arbejde (fx højt tempo)

Trivsel og helbred

 • Arbejds- og tidspres (fx arbejdsmængde og hastighed)
 • Indflydelse på eget arbejde (fx pauser)
 • Ensformigt arbejde
 • Kolleger og ledelse (fx opbakning og støtte)
 • Konflikter, mobning og seksuel chikane
 • Traumatiske hændelser (fx trusler)
 • Skifteholdsarbejde (fx mod-urs-turnus)
 • Information (fx forudsigelighed og varsel om ændringer)
 • Udviklingsmuligheder (fx lære nyt)
 • Angst (fx indre uro)
 • Belønning
 • Rolleklarhed og tillid
 • Ledelseskvalitet, retfærdighed og respekt
 • Arbejde-familie konflikt
 • Stress og udbrændthed

Gravides arbejdsmiljø (fx nødvendige hensyn)

Unges arbejdsmiljø (fx arbejdstid og vold)

Sygefravær (fx tilgængelig statistik)

Rygepolitik

Hvor mange skal der være i en arbejdsmiljøorganisation?

Arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere skal samarbejde om virksomhedens arbejdsmiljø.

I virksomheder med 1-9 ansatte er der ikke pligt til at oprette arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsgiveren skal dog sørge for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed sker ved direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, arbejdsledere og de øvrige ansatte.

I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljø-organisation, der består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter.

I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljø-organisation, som består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg.. Arbejdsmiljøudvalget de overordnede opgaver med at planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø.

Opgaverne består bl.a. i:

 • At gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • At kontrollere arbejsmiljøarbejdet og orientere arbejdsmiljøgrupperne om det.
 • At deltage i udarbejdelsen af virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV)
 • At deltage i fastsættelse af AMO’s størrelse.
 • At rådgive arbejdsgiveren om løsning af arbejdsmiljøspørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø kan integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.
 • At Udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden en gang om året.
 • At opstille principper for oplæring og instruktion.
 • At sørge for, at der bliver udarbejdet en plan over AMO’s opbygning med oplysning om medlemmer og sørge for, at de ansatte kender planen.

De daglige opgaver udføres af arbejdsmiljøgrupperne i virksomheder med 35 eller flere ansatte. Opgaverne består blandet andet i:

 • At planlægge og deltage i aktiviteter, der skal beskytte de ansatte og forebygge risici.
 • At deltage i planlægning af arbejdsmiljøarbejdet og deltage i APV-arbejdet.
 • At kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
 • At kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion.
 • At påvirke til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed.
 • At være kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget.
 • At forelægge arbejdsmiljøproblemer for arbejdsmiljøudvalget, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for virksomheden.
 • På virksomheder med 10-34 ansatte varetager arbejdsmiljøorganisationen både de daglige og de overordnede opgaver.

Læs mere om arbejdsmiljøorganisationens pligter og opbygning.

Hvad er kemisk APV?

En kemisk APV er en undersøgelse og analyse, der bruges til at vurdere, om der er kemiske stoffer i en virksomhed, der kan være skadelige for medarbejderne.

Læs mere her om Kemisk APV. Oshure platformen har et modul til helhedsorienteret og instruktiv kemisk APV.

Hvordan bruger man sygefraværstatistik i APV?

Sygefraværstatistik kan bruges i APV (arbejdsmiljøvurdering) for at identificere problemområder i forhold til arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene. Det kan hjælpe med at afdække årsagerne til sygefravær og mulige løsninger på problemet.

Først og fremmest kan man analysere sygefraværsstatistikken for at se, hvilke afdelinger eller afdelingstyper der har højere sygefravær end andre. Dette kan give indikationer om, hvilke områder der er særligt problematiske, og hvor man bør fokusere arbejdsmiljøindsatsen.

Man kan også undersøge om der er klare sammenhænge mellem sygefravær og specifikke arbejdsmiljøfaktorer, fx stress, fysisk belastning eller social konflikter.

Endelig kan man bruge sygefraværsstatistikken til at følge udviklingen i sygefraværet over tid og vurdere effekten af indsatser rettet mod at reducere sygefraværet.

Det er vigtigt at bemærke, at sygefraværstatistik skal anvendes i kombination med andre metoder som fx interviews og observationer for at få en fuldstændig forståelse for årsager til sygefraværet og for at udvikle konkrete forbedringstiltag.

Skal APV være anonym?

Der er frihed til at vælge metode, når I skal udføre jeres APV. Derfor er der ingen regler om, hvorvidt APV’en skal være anonym eller ej. Det er op til den enkelte arbejdsgiver at beslutte, om medarbejderne skal udfylde APV’en anonymt eller ej. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at anonyme svar kan give mere ærlige svar og dermed et mere retvisende billede.

Det er en god idé at overveje anonymitet, når I laver jeres APV, for at få resultater, der bedst afspejler virkeligheden og for at gøre deltagerne trygge ved at besvare spørgsmålene. Anonymitet kan især beskytte deltagerne, når der skal svares på svære emner som chikane og mobning. Derfor anbefaler vi, at især den del af APV’en, der omhandler det psykiske arbejdsmiljø, gøres anonym.

Hos Oshure er der mulighed for at lave undersøgelser der 100% anonyme, men hvor der stadig kan laves benchmark og statistik fordelt på fx afdelinger og lokationer. På den måde er der god mulighed for at reagere på forhold som fx lokale støjgener, chikane eller behov for et hæve-sænke bord.

Du er i godt selskab

Oshure har siden 2007, hjulpet tusindvis af private og offentlige virksomheder med fx digitale APV og trivselsanalyser samt omfattende arbejdsmiljøledelsessystemer til handlingsplaner, indberetninger, kemikaliehåndtering og meget andet.

Vi ønsker at vores løsninger er baseret på en kombination af tillid, troværdighed og fleksibilitet, og derfor er support og hjælp en fuldt integreret del af alle vores produkter.

PRØV OS GRATIS

Prøv os uden forpligtelser i 30 dage