Arbejdsmiljøloven stiller ikke krav om hvordan en APV skal gennemføres, eller hvilke spørgsmål, der skal stilles. Virksomheden har pligt til at stille de spørgsmål ,der er ”relevante på den pågældende virksomhed for at afdække eventuelle arbejdsmiljøproblemer og dokumentere, hvilke tiltag der tages for at rette op på eventuelle problemer”.

APV kan i princippet gennemføres på stykke A4 papir, der hænges på et lettilgængeligt sted i virksomheden. Arbejdstilsynet kan dog, hvis de finder spørgsmålene utilstrækkelige, stille specifikke krav om indholdet, – og kan på den baggrund give et påbud – men formalia er i orden hvis man kan vise, at ”noget er gjort”.

APV skema eksempel

Arbejdstilsynet (AT) udarbejder brancherettede tjeklister. Herunder kan du se et APV spørgeskema eksempel for branchen Kontor:

 • Sidder I ned det meste af arbejdsdagen?
 • Har I ofte for mange opgaver eller for travlt på arbejdspladsen?
 • Mangler I hjælp og støtte fra jeres ledelse og kolleger?
 • Er der nogen på arbejdspladsen, der bliver udsat for mobning?
 • Er der for varmt eller koldt i arbejdsrummene eller trækker det?
 • Er luften i lokalerne dårlig på grund af dårlig rengøring eller ventilation?
 • Er støjen i mere end 2 timer om arbejdsdagen så høj, at det forstyrrer jeres koncentration og/eller kommunikation?
 • Er der risiko for, at I kan falde eller snuble over fx rod eller ledninger, eller fordi der er glat på gulvet?
 • Er der risiko for akut overbelastning af kroppen, når I løfter, trækker eller skubber fx flere kasser med papir eller mapper?

Se flere af Arbejdstilsynets skemaer her

Ved at bruge ATs skemaer kan man være sikker på, at berøre de emner, som AT mener er vigtige. AT’s skemaer er blevet meget bedre i løbet af 2021, men de er ultrakorte og svarmulighederne begrænser sig til Ja/Nej.

Vi har valgt at inkludere AT’s skemaer i kataloget over Oshures APV skema skabeloner, men vores er noget mere omfattende og indeholder bl.a. en sektion om sygefravær, og en større sektion omkring trivsel.

Det skal bemærkes, at virksomheden ikke behøver at udføre en spørgeskemaundersøgelse. Man kan også bruge den “dialog baserede tilgang”, hvor medarbejderne samles i mindre grupper for at diskuterer arbejdsmiljøets tilstand. Konklusionerne fra et sådant møde skal kunne dokumenteres samt evt. beslutninger skal udmøndtes i handling. Er man mere end et par mand i virksomheden, er det en fordel at bruge et dedikeret system til at holde styr på handslingsplanerne.


Hvorfor udarbejde en APV?

APV’en er ikke bare en forpligtelse, som virksomheden har i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. APV’en er et værktøj, som I kan bruge til at sætte jeres arbejde med arbejdsmiljøet i system, og som kan bidrage til et godt arbejdsmiljø.

Der er fordele for alle virksomheder i at have et godt arbejdsmiljø. Det kan nemlig medføre:

 • Færre omkostninger som følge af ulykker og erhvervsbetingede lidelser
 • Mindre sygefravær
 • Mindre udskiftning blandt medarbejderne
 • Øget arbejdsglæde, motivation og produktivitet.

Virksomheden kan ifølge loven selv vælge de metoder og redskaber, som den vil bruge til at gennemføre APV’en – fx en digital APV.


APV og sygefravær

Virksomheden skal kunne redegøre for, at sygefravær er inddraget i arbejdspladsvurderingen (APV).

Der stilles ikke krav til, hvordan sygefravær inddrages i APV-processen, så det er op til virksomheden selv at vælge, hvordan den vil gøre det. Virksomheden kan med fordel drøfte sammenhæng mellem sygefravær og arbejdsmiljø én gang årligt i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Udgangspunktet for vurderingen af sygefraværet kan være:

 • Fraværsstatistik
 • APV-kortlægning
 • Registrerede arbejdsulykker

Det er en god ide at se på udvikling, fordeling eller mønstre i sygefraværet:

 • Er der sket ændringer i sygefraværet?
 • Er en væsentlig del af sygefraværet kortidsfravær?
 • Er en væsentlig del af sygefraværet langtidsfravær?
 • Er sygefraværet lokaliseret til bestemte afdelinger eller jobfunktioner?
 • Er nyansatte eller seniorer udsatte?
 • Er der udsving efter årstid, ugedag?

Drøft også gerne sygefravær som fast punkt på dagsordenen til arbejdsmiljømøder. Det er en god ide at have et konkret mål herfor.

Vurder om fraværet er for højt, og om der er noget, der springer i øjnene. Er der konkrete problemstillinger, så der skal udarbejdes handleplaner herfor.